Beretning fra generalforsamlingen
den 14. marts 2015

Generelt om året 2014
Først vil jeg vise jer alle de områder, som bestyrelsen arbejder med ved at fortælle om de forskellige opgaver, som de enkelte medlemmer af bestyrelsen varetager. Inga er næstformand og er derfor med til at planlægge bestyrelsesmøderne sammen med mig, lave referater, hun står for Årsskriftet og Smånyt, andre udgivelser, samarbejdet med de andre foreninger og med Kroppedal, og i sidste år også for de nye skilte, som jeg kommer ind på senere plus meget andet. Niels Henrik er vores kasserer og styrer økonomien med en fast hånd, og sammen med Hannah står de for indmeldelser af nye medlemmer og for salget af smykket. Desuden er de med i rejseudvalget. Hans styrer meget af det, der foregår på computeren, nemlig redigering af Smånyt sammen med Inga, a`jourføring af medlemskartoteket og udsendelse af mail til medlemmerne. Desuden laver han et meget stort arbejde i arbejdsgruppen, der hele tiden sørger for, at huset ser præsentabelt ud, og at der bliver skabt bedre plads til alle de opbevarede genstande. Finn er med i rejseudvalget og arrangementsudvalget, hvor han bl.a. står for sommerturen. Desuden er han den, der har kontakten til kommunen omkring problemer i forbindelse med huset. Han er derfor også helt nødvendig i arbejdsgruppen. Det sidste område, han er ekspert på, er på fortræffelig vis at sørge for forplejning til bl.a. årsskriftreceptionen. Line lægger et stort arbejde i bl.a. registreringsgruppen, arrangementsudvalget, Årsskriftudvalget, i sommerferieaktiviteterne for børn, og ikke mindst sørger hun for, at vi stadig får støtte af vore sponsorer og kaffebrygning. Bent står for vores hjemmeside, er med i sommerferieaktiviteter for børn og er vores kontakt til Arkivet, idet han også er aktiv der. Endelig er der suppleanterne, som er med til alle møder, det er Finn L. der er med i arrangementsudvalget og i Årsskriftudvalget, og Hannah, der ud over det tidligere nævnte også er medlem af arrangementsudvalget. Det er en meget aktiv gruppe, der har holdt 10 bestyrelsesmøder i 2014. Vi har i foreningen ca. 268 medlemmer. Det er et nogenlunde fast tal, idet der desværre er en naturlig afgang, men også en fin tilgang, som opvejer hinanden. I må meget gerne gøre reklame for foreningen også hos yngre personer, der har interesse for historien. Der vil jo på et tidspunkt blive behov for et generationsskifte. Et af foreningens formål er at udbrede og bevare kendskab til egnens historie, og det blev den største opgave for os i 2014 at få gjort alle notater i forbindelse med Erindringsværkstedet om Ledøje klar til en bog, som efter planen skulle udgives i forbindelse med vores årlige reception sammen med Årsskriftet. Det var en stor og meget tidskrævende opgave, som mange var involveret i, bl.a. fordi det kræver megen korrekturlæsning, men heldigvis lykkedes det at blive færdige til tiden. ”Ak, hvor forandret. Ledøje Landsby fra 1930èrne til 1980èrne” er blevet en fin bog, som mange har givet udtryk for, at de er glade for at læse den, og som vi også selv er tilfredse med. Man kan aldrig komme omkring alle sider af livet i en by som Ledøje, der vil altid være noget, der mangler at blive beskrevet, men vi håber, at den giver anledning til, at man mindes og kommer i tanke om, diskuterer osv. Det vil jo altid være muligt at beskrive og uddybe noget med yderlige artikler i Årsskriftet. En anden stor opgave var at bidrage til at få lavet nye skilte ved seværdigheder rundt om i hele kommunen. En del af skiltene var blevet slidte, og de er ikke ensartede i hele kommunen, og nogle steder mangler der skiltning. Dette skulle der nu rådes bod på, og der har været nedsat et udvalg bestående af Inga, repræsentanter fra de andre foreninger og Rolf Kjær-Hansen, og kommunen havde givet penge til det. Opgaven gik så ud på at få lavet et antal skilte, som pengene kunne række til. I vores område er der lavet nye skilte til Hove Langdysse, 2 skilte til Smørumovre Landsby og et nyt til Kong Svends Høj. De skulle blive sat op og afsløret her i løbet af foråret, måske til maj. Vi prøver at gøre reklame for vores forening, dels ved at få omtale og invitation til nogle af vore arrangementer i de forskellige aviser og dels ved at have en bod i forbindelse med arrangementer, hvor det er relevant. Sidste år havde vi i vores nyanskaffede pavillon en udstilling af vores luftfoto i forbindelse med ”Svenskeslaget i Smørum”.

Støtte og Samarbejde
Vi har også i 2014 fået megen velvilje og støtte fra forskellig side, nemlig:

 1. vore trofaste sponsorer, som giver støtte til Årsskriftet og Smånyt
 2. kommunen, der i år har givet støtte til udgivelsen af Ledøjebogen
 3. Nordeafonden, der også givet et stort bidrag til bogen
 4. Dansk Lokalhistorisk Forening, der gav støtte både til Årsskrift og bog

Jeg vil gerne sige en stor tak til alle, der har hjulpet os med disse udgivelser, så de blev mulige.
Som noget nyt gav kommunen i driftstilskuddet også til stemning af klaveret, således, at alle de foreninger, der benytter dette mødelokale kan bruge klaveret. Det er vi glade for, det ville derfor være dejligt, hvis nogle af vore medlemmer kunne spille til sangen til vore møder.
Vi har et godt samarbejde med Kroppedal og Stenløse- og Ølstykke Historiske Forening. Sidste år var det især skiltene, der blev samarbejdet om. De tre foreninger havde besluttet, at vi ville springe over den historiske bustur sidste år, det var nok meget godt at holde en pause, da der forrige år havde været tomme pladser i busserne. Der er jo utroligt mange tilbud fra de forskellige foreninger i kommunen. Turen vender tilbage i en anden form i år, det vil jeg fortælle om senere.

Museum og udstillinger og arrangementer
Registreringsgruppen mødtes ca. hver 14. dag, og der indkom nogle genstande, der skulle registreres og placeres enten i udstillingerne eller depotet. Der er 7 ihærdige mennesker, det er ikke kun nogle fra bestyrelsen, men også andre ildsjæle, der er travlt beskæftiget med dette, og her er arbejdsgruppen behjælpelig med at sørge for at pladsen bliver udnyttet på bedste vis, bl.a. med nye hylder her og der. Desuden har arbejdsgruppen også sørget for, at modellen af Ledøje Kirke er blevet opstillet i vores kirkerum. Jeg vil gerne sige en stor tak til alle jer for jeres store arbejde med at holde styr på og få registreret alle genstandene.
I sommerferien blev der lavet to aktivitetsdage for skolebørn mellem 6 – 11 år, og de fik indsigt i, hvordan det var at gå i skole i 50èrne, altså bedsteforældrenes skoletid, og de fik en rundtur i Smørumovre, hvor der blev fortalt om de spændende historiske steder krydret med et bankospil undervejs. Der var en pæn tilslutning til begge dage ca. 10 børn og en del forældre og bedsteforældre.
Vi har som sædvanligt holdt åbent i museet den første søndag i måneden, og det har været meget forskelligt, hvor mange besøgende, der har været. De har altid udtrykt forbavselse over, hvor fint museet er. Der har været ca. 100 besøgende på disse søndage samt nogle grupper, der har besøgt os på andre dage efter aftale.
Da vi har lagt en ”skat” i forbindelse med det verdensomspændende Geocaching, en skattejagt for hele familien, hænder det også, at nogen bliver opmærksomme og overraskede over, at der ligger en så godt bevaret skole her, og at man en gang imellem kan komme ind og se museet. Det er noget, jeg får kommentarer om gennem programmet.

 

 

Arrangementer
Arrangementsudvalget fik igen sammensat et alsidige og spændende program med ture og foredrag i årets løb. Mange af arrangementerne var inspireret af jubilæumsåret for forskellige vigtige begivenheder i historien. Der var mange medlemmer, der deltog, ofte var turene helt booket op og salen fyldt til foredragene.

 • Torsdag den 5. januar foredrag fra Slaget på Reden 1801, Københavns bombardement 1807, fra 1864 og op til 1. verdenskrig.
  Disse mange år fortalte Erik Helmer Petersen på glimrende vis og trak mange linjer fra den ene begivenhed til den anden. Det var jo både jubilæumsår for 1864 og 1914.
 • Mandag den 27. januar foredrag om udvandringen til Holland i 16-1700 tallet.
  Dette spændende foredrag, hvis emne ikke var så kendt for mange af tilhørerne, blev holdt af Max Petersen, der igennem mange år havde undersøgt meget om emnet både i Danmark og Holland. Det blev en spændende aften, hvor vi alle blev klogere på emnet.
 • Tirsdag den 18. februar foredrag om desertører og mytterister fra Slaget på Reden.
  Foredragsholderen var tidligere tv-journalist Niels Bjørn Hansen, der fortalte levende om emnet.
 • Lørdag den 15. marts generalforsamling med foredrag om sommerturen til Korsør
  Kurt Rehder fortalte spændende om det historiske Korsør og omegn, og det var en flot optakt til sommerturen, der skulle foregå den 24. maj. Det gav mange stor lyst til at deltage i turen.
 • Lørdag den 29. marts tur til Rundetårn
  Vi blev vist rundt af Jeannette Bursche i lokaler, som man ikke ser, når man selv besøger Rundetårn. Det var bl.a. Bibliotekssalen, Ringerloftet, Observatoriet og lejligheden øverst oppe i tårnet. Det var en spændende tur, hvor vi i tilgift fik set en helt speciel og flot udstilling af maleren Otto Frello, der var blevet 90 år.
 • 10. april foredrag om Slaget ved Dybbøl 1864
  Jørgen Storm fortalte meget levende om baggrunden og selve slaget, så da filmatiseringen senere kom i fjernsynet, følte man sig godt forberedt.
 • Torsdag den 8. maj en tur til Villy Falks stenaldersamling
  Vi var et lille sluttet selskab, der mødtes i Kvinderup, hvor Villy Falk bor. Han er en ildsjæl og samler, der havde en flot samling af stenalderredskaber. Han havde desuden en stor viden om tingene og fortalte gerne. Vi kunne medbringe egne fund, som han gerne ville fortælle om.
 • Lørdag den 24. maj sommertur til Korsør.
  På denne tur, hvor Kurt Rehder var guide, blev der først vist Tårnborg Borgbanke og Tårnborg Kirke. Derefter var der en rundvisning på Korsør fæstningstårn og overfartsmuseum. Frokosten blev indtaget i Korsør Marineforening og til sidst fik vi set Isbådsmuseet. Det blev en fin dag med et smukt vejr.
 • Lørdag den 13. september bydelsrundvisning på ØsterbroDet blev en spændende tur med mange nye indtryk og oplysninger om kvarterets historie.
  Vores guide var Dagmar Kristensen, som er særdeles velkendt for vores fra flere af vores ture. Hun viste os rundt i det yngste af brokvartererne, Østerbro. Turen gik fra Østerport st. til Garnisions Kirkegård, Classens Have, Rosenvængets Allé og til sidst i Lægeforeningens boliger.
 • Den 18. september besøg på Garderhøjfortet.
  I anledning af Golden Days` fokus på Første Verdenskrig besøgte vi Garderhøjfortet og fik en glimrende rundvisning af nogle ildsjæle, der passer fortet.
 • 4. – 11. oktober rejse til Apulien.
  Den årlige rejse gik til Apulien, og det var Bente Toft Eriksen, der på sin sædvanlige professionelle og omsorgsfulde måde sørgede for, at turen blev en succes.
 • Søndag den 26. oktober Rundvisning på Københavns Rådhus
  Det blev en tur, der p.gr.a. den store interesse, havde to guider, Joyce Svensson og Kristoffer Sahlholdt, der på hver deres måde fik vist, at intet i bygningen og udsmykningen er tilfældigt alt er nøje gennemtænkt af arkitekten Martin Nyrup. Turen sluttede af på behørig vis med rådhuspandekager.
 • Torsdag den 13. november foredrag om rakkerne
  Det blev et spændende og anderledes foredrag af Mette Gundel, der i udklædning præsenterede os for bl.a. bødlen og hans arbejde, om de udstødte, rakkerne, natmændene og de omvandrende kæltringer.
 • Den 17. november billedaften om rejsen til Apulien
  Disse billedaftener er altid en god måde at genopleve oplevelserne fra en dejlig rejse.
 • Fredag den 5. december reception for bog og Årsskrift
  Receptionen blev i anledning af, at bogen om Ledøje også udkom, afholdt i Forsamlingshuset i Ledøje. Der var inviteret mange andre end foreningens medlemmer med, og det blev en uforglemmelig dag i det julepyntede lokale. 

  TAK
  Til slut vil jeg gerne sige tak til alle jer medlemmer for den store opbakning I giver os, det er jo det vigtigste for en forening, at medlemmerne har lyst til at deltage. Dernæst vil jeg gerne sige tak til alle jer, der giver en stor håndsrækning både med at dele blade ud og med praktisk arbejde i registreringsgruppen og hjælp til sommerferiearrangementerne o. lign.
  Til sidst vil jeg gerne sige en stor tak til bestyrelsen for det store arbejde I lægger her i foreningen, I bruger meget af jeres tid her. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer.
  En stor tak til arrangementsudvalget for et så flot og alsidigt program.