1. Generelt om året

Så er vi atter kommet ind i den første forårsmåned, selvom temperaturerne ikke helt viser det, og så er det tid til at gøre status i vor forening over det forgangne år. Som en følgeton fra sidste år om dragtspændet, fibulaen, der er fundet ved Hove Mølle, vil jeg lige nævne, at i sidste nummer af Skalk er der en artikel om Danerne og Ravenna. Spørgsmålet om danernes oprindelse har siden middelalderen optaget historieskriverne, og man mener, at de er kommet fra denne del af Middelhavsområdet. Der er nu fundet en sammenhæng mellem Ravenna og Ledøje-Smørum, idet man på en frise på Theoderiks Mausolæum i Ravenna finder en udsmykning, der kaldes tænger. Den samme udsmykning findes på dragtspændet. Historiens vingesus kan i den grad mærkes i vores område.

Jeg vil lige benytte lejligheden til at præsentere bestyrelsen, de, der er til stede nemlig Finn, Hans, Line, Svend, Bent og jeg selv, Anni. Inga, Niels Henrik og Hannah kunne desværre ikke være til stede.

Det blev et år med både sorg og glæde, sorg fordi nogle af vore trofaste medlemmer er gået bort. Der er især en, som jeg i den forbindelse vil nævne, og det er Jens Jørgen Nygaard, for hvem vores forening stod meget nær. Det var både som medlem og i sit arbejde som viceborgmester, han ofte betænkte os.

Det blev også et år, hvor vi med glæde fik mange nye opgaver blev udført, bl.a. blev der til vores engagement i Svenskeslaget lavet en fotostat i fuld størrelse af Svenskestenen og af det tilhørende skilt, samt to plancher om yngre stenalder, som supplerer de fund, vi har fra den periode. De er nu udstillet i vores indgang, som efter den store renovering har fået nye udstillinger i de nyanskaffede montrer og i de to af de tre modtagne lågkister. Resten af vores gangareal, der før havde sorte lofter, er blevet malet hvidt og har fået nye og fine lamper magen til dem i resten af vores gangareal, det har alt sammen givet huset et løft. En stor del af udgifterne til alt dette har vi fået dækket af kommunen, og det er vi meget taknemmelige for. Jeg vil også nævne, at det igen er de tre ildsjæle Inga, Fredi og Holger, der ved fælles hjælp har fået lavet de fine plancher om yngre stenalder og fotostaten. Tusind tak skal I have for det.

Vi har til brug til f.eks. Svenskeslaget anskaffet fire handy klapborde og et antal brochureholdere til udstillingsformål, så foreningen kan præsentere sig bedre ved forskellige arrangementer.

Andre opgaver, som bestyrelsen har arbejdet med i løbet af 2017 har været flg.:

  1. En ny procedure i forbindelse med tilmelding til rejser og ture.

Reglerne er nu disse, at datoen for tilmelding er meldt ud ved arrangementets beskrivelse i Smånyt eller rejsebrochuren, og på denne dato kan tilmeldingen ske fra kl. 8 enten på mail eller tlf. til den person, der står for arrangementet.

De, der har tilmeldt sig, får en tilbagemelding, hvor det fremgår, om man er optaget eller evt. er på venteliste.

Hvis arrangementet er gratis, skal man ikke foretage sig yderligt, hvis det koster noget, indbetaler man det aktuelle beløb, og hermed gælder tilmeldingen og er bindende.

Medlemmer har fortrinsret, og tilmelding før tid er ikke gældende.

 

  1. Der er arbejdet med at få undersøgt, om de modtagne krobilleder fra Smørum Kro kan restaureres dels af en professionel og dels, om der er noget, vi selv kan gøre. Vi har haft billedkonservator Anne-Marie Christensen ude at kigge på billederne, som hun synes, er spændende. Hun har fået en prøve med tilbage, og har forsøgt med forskellige rensevæsker at fjerne nikotin og overflade smuds på disse uferniserede overflader. Det gik fint med de hvide områder, men farven på de bemalede områder er meget sart og forsvinder ved behandling med væske. Hun er nået til den konklusion, at malerierne ikke er lavet på lærred men på kunstfiber i stil med det glasvæv, der sættes op i dag, og den hvide farve er formodentlig plastikmaling. Hun mener derfor, at billederne er opstået efter, at væggene har fået glasvæv og er malet hvide.

I går fik jeg en ny mail fra hende, idet hun har afsluttet renseforsøgene og er kommet til den konklusion, at tørrensning er den eneste mulige løsning. Tørrensning indebærer dels støvsugning, dels en tør overfladerensning med sodsvampe, der fungerer som et skånsomt viskelæder. Herved fjernes den grålige smudshinde, det kan imidlertid ikke fjerne nikotinen, så malerierne vil stadig stå lidt gulnede og måske en smule uensartede, men dog lysere og klarere i farven.

Da vi for en del år siden spurgte jer, om der var nogen, der kunne hjælpe med disse billeder, var der nogen, der meldte sig. Da troede vi, at vi ved hjælp af brug af lidt vand kunne fjerne pudslaget på bagsiden. Det viser sig, at det skal man ikke gøre, det skal i stedet fjernes med en skalpel. Forsiderensningen med en sodsvamp kan vi også selv deltage i under ledelse af malerikonservator. Derfor vil jeg atter spørge jer, om der er nogen af jer, der kunne tænke sig at være med.

Prismæssigt bliver det formodentligt kun et billede, det vil blive realistisk at behandle i første omgang.

Hvordan I tilmelder jer, kommer jeg ind på senere.

 

  1. Nogle fra bestyrelsen har været med til møder med Hove Bylaug og Kroppedal for at lægge en plan for Hove Langdysse. Hove Bylaug havde søgt penge til det fra Gudmund Jørgensens Fond og fået et beløb. Det har medført, at kommunens gartnerafdeling efter instruks fra Kroppedal, har slået langdyssen og fjernet lidt jord fra stenene, så de blev mere synlige. Eksperterne har kun givet tilladelse til at fjerne et lille lag. På denne tid af året er langdyssen således synlig, men når der kommer gang i væksten igen, vil den hurtigt blive for høj. Det skal der findes en løsning på fremover.

 

 

  1. Herringløse og Hove Bylaug har i fællesskab ønsket at genskabe en gammel vejforbindelse mellem de to landsbyer ved at anlægge en bro over Hove Å, hvor der fra gammel tid har været et vadested, Hove Vad. Herringløse har fået tilskud fra Roskilde Kommune til projektet, mens Hove Bylaug selv har leveret nogle af materialerne til broen og åbnet den tilhørende markvej gratis for offentligheden. Den nye bro blev officielt åbnet i efteråret, hvor den fik navnet Absalonstien.

De to Bylaug har bedt Historisk Forening verificere, at der er tale om et gammelt vejstrøg. Det viser sig, at den nyetablerede Absalonsti er en del af oldtidsstrøget, Vandskelsvejen, etableret allerede tidligt i bondestenalderen for ca. 5.500 år siden. Den gik fra området omkring Roskilde og Hvedshøj via Herringløse over Hove Vad til Hove. Herfra gik den til Smørumovre og fulgte rækken af høje i Smørumovre og Måløv til det vigtige vadested, Gammelvad vest for Måløv. Herfra gik Vandskelsvejen tværs over flyvepladsen, vest om Søndersø og Farum sø til vigtige bopladser i Nordsjælland. Vejen er også blevet flittig brugt i bronzealderen, undertiden dog med et mere østligt forløb over Nybølle forbi Gyngehøj til Smørumovre.

Der hvor den nye bro er etableret har der i sin tid stået en Kongelig Vildbanesten, og der har ligget en sløjfet bronzealderhøj tæt på markvejen, som sine steder har karakter af hulvej. Den vej der fører fra den nye bro til Herringløse hedder fra gammel tid Vadvej. Den oldgamle Vandskelsvej er blevet brugt mere eller mindre helt op i 1700-tallet.

Inga har lavet forslag til de tre skilte til Absalonstien , hvor historien bliver fortalt, og hvor der er forslag til en gåtur ad den nye sti. Hove Bylaug er meget tilfreds med forslagene, men nu er problemet pengene til at få dem lavet.

  1. Kommunens skilteudvalg, hvor Inga er med, er blevet indkaldt og opfordret til at fortsætte arbejdet med skiltning ved historiske steder i kommunen. I første omgang laver hun tekster til et nyt skilt ved Ormehøj og et ved Lemmingehøj, der ligger i Ballerup Kommune. Disse to skilte vil Golfbanen bekoste, da højene ligger på deres område.

 

 

 

Støtte og samarbejde

Vi har også i 2017 fået megen velvilje og støtte fra vores trofaste sponsorer, som har givet os støtte til vores Årsskrift og Smånyt, alle disse bidrag gør det muligt at lave disse udgivelser. Også Dansk Lokalhistorisk Forening også givet os støtte til Årsskriftet. Desuden har Grethe Bielefeldt igen søgt Oticon om penge til nye tiltag, og til derfra har vi også år fået 10.000 kr. Jeg vil gerne sige en stor tak for al denne økonomiske støtte, og tak til Grethe og Line for ansøgningerne.

Vi har fortsat et godt samarbejde med Kroppedal, Stenløse- og Ølstykke Historiske Foreninger, og det, foreningerne bl.a. har arbejdet sammen om, er en fælles måde at præsentere os på messen ”Egedal for Alle” den 18. marts i det nye rådhus i Ølstykke. Desuden er der også planlagt et fælles foredrag for de tre foreningers medlemmer med Lotte Sparrevohn fra Kroppedal. Hun vil den 4. oktober kl. 19.30 på Ølstykke Bibliotek fortælle om arkæologiske udgravninger i Egedal.

Museum og skolearrangementer

Vi holder fortsat åben i museet den første søndag i måneden, der bliver annonceret om det i Frederiksborg Amtsavis og på Facebook. Der kommer som regel nogle besøgende, og nye gæster bliver positivt overraskede over vores lille museum.

Vi har i det forløbne år haft besøg af to 0. kl. fra Søagerskolen, en specialklasse og to 3. kl. fra Balsmoseskolen, og det har altid været glade børn og lærere, der går herfra med oplevelser om en dejlig dag. Sidste år var det første år, hvor vi ikke deltog i kommunens sommerferieaktiviteter, da der jo de forrige år var for få tilmeldte. Derfor satser vi mere på at få klasser herop i løbet af skoleåret. Programmet vil blive lavet efter lærernes ønsker i forhold til de områder, der passer til klassetrinet.

Det kan godt mærkes, at mødelokalet bliver brugt også af andre foreninger, så det begrænser os med hensyn til at finde dage til klassernes besøg.

Arrangementer i 2017, generalforsamling

Det blev i årets løb til 18 arrangement, hvor der altid har været et flot fremmøde, hvad enten det er foredrag eller ture.

Den 10. januar: Foredrag om ”Sørøvere på kongens bud” ved Niels Bjørn Hansen

Det var et spændende foredrag, baseret på Niels Bjørn Hansens bog med samme titel. Vi blev ført ind på et område, som var nyt og fremmed for flere af os, nemlig at danske og norske søfolk fik ret til lovligt sørøveri mod fjenden. Det skete på baggrund af englændernes erobring af den danske flåde og deres bombardement af København i 1807.

Den 2. februar: Foredrag om ”Fra kæfert til kaffe” ved Nina Søndergaard

Det blev et spændende og humoristisk foredrag, som er kendetegnende for Nina Søndergaard. Hun gennemgik, hvordan mennesker på alle niveauer drak sig fulde i øl og brændevin, indtil kaffen kom til landet, hvilket for mange kom til at betyde en ændring.

Den 25. februar: Tur til Immigrantmuseet

Vi fik en grundig og engageret gennemgang af museets udstillinger af museumsinspektør Freja Gry Børsting. Der blev både fortalt om grupper af mennesker, der bliver inviteret til landet for at bidrage med viden eller arbejdskraft, og om mennesker, der af mange årsager vælger eller tvinges til at forlade deres land.

Den 11. marts: Generalforsamling med efterfølgende foredrag om Vikingetiden/Ringborge ved Steen Asger Jensen

Efter generalforsamlingen satte Steen Asger os på en meget spændende måde ind vikingetiden og Ringborge, så vi var godt forberedte til vores sommertur, som bl.a. gik til vikingeborgen Borgring ved Lellinge tæt ved Køge.

Den 28. marts: Foredrag om ”Pest og Kolera” ved Mette Gundel

Det var tredje gang, at Mette Gundel blev lokket herud for at fortælle om endnu et spændende emne, som hun har forsket i. Pesten også kaldet Den sorte Død forårsagede hele otte gange epidemier, hvor utrolig mange mennesker døde. Det samme gjaldt også for koleraen, og vi hørte om mange fortvivlede forsøg for at få bekæmpet ondet. Det var som sædvanligt et meget medrivende foredrag.

Den 18. april: Foredrag om ”Svenskekrigene og stormen på København” ved Kjeld Hillingsøe

Foreningens medlemmer blev sammen med de andre foreningers medlemmer inviteret til et foredrag, som Rolf Kjær Hansen arrangerede i Egedals nye rådhus som optakt til ”Svenskeslaget” den 21. maj. Det var generalløjtnant Kjeld Hillingsøe, der holdt et særdeles kompetent foredrag om emnet, som han også har skrevet en bog om.

Den 20. april: Tur til Kongernes Lapidarium

Af en guide, blev vi ført rundt i nogle stemningsfulde rum med rustikke hvælvinger, og med ikke mindre end 384 skulpturer indsamlet fra kongelige haver, pladser og slotte. Bagefter fik vi dejligt smørrebrød i Kanalcafeen tæt ved.

Den 21. maj: Svenskeslaget

I smukt vejr blev det store arrangement afholdt med de mange forskellige boder, optrin med svenske og danske krigere, og med en gruppe skuespillere, der forsøgte at ”provokere” rundt omkring på pladsen. I foreningens bod kunne man få fortalt om svenskeslaget herude, der kunne gruttes mel og bages fladbrød, og nogle fra vores forening stod for serveringen af burgerboller med fyld fra helstegt pattegris.

Den 11. juni: Sommertur til Vikingeborgen Borgring, KØS Museum og Hedelands Veteranbane

Årets sommertur blev afholdt i et dejligt vejr, og det var en ualmindelig spændende rundtur med arkæolog Jens Ulriksen ved Borgring. Efter en frokost i Køge besøgte vi  KØS og fik også her en fin rundvisning i dette kunstmuseum. Det var dejligt at afslutte turen i Hedelands Veteranbane i dejlige vejr, inden vi vendte tilbage til Smørum.

 

Den 23. august: rejseaften

Vi var så heldige, at Klaus Verholdt, der skulle være vores guide på rejsen til De Baltiske lande, kunne deltage i rejseaftenen, og på en god måde indførte han  rejseselskabet i det meget omskiftelige politiske liv, som de tre lande har gennemgået.

Den 3. september: Tur med emnet ”En dag i Storm P`s fodspor”

På fortræffelig og humoristisk vis førte guide Poul Kragelund os rundt nogle af de steder på Frederiksberg, hvor Storm P. havde færdedes. Efter en dejlig frokost i ”Allègade 10”, fik vi en flot rundvisning i Storm P. Museet.

Den 10. – 17. september: Rejse til Baltikum

Det blev en uforglemmelig rejse med Klaus som guide i de tre lande i denne rækkefølge: Litauen, Letland og Estland. Man fik virkelig en fornemmelse af, hvor meget landene har arbejdet med at komme på fode igen efter de forskellige tilhørsforhold.

Den 5. oktober: Tur til tre museer i Helsingør

Det blev til besøg på Værftsmuseet, hvor tidligere medarbejdere kunne fortælle spændende historier og anekdoter fra værftet. Derefter gik turen til Skibsklarerergården, hvor vi blev sat ind i, hvor stor en betydning sundtolden havde for Helsingør og resten af landet. Her fik vi også en smagsprøve på øl fra  mikrobryggeriet, Wiibroes Venner. Det ligger i Skibsklarerergårdens baggård.

Den 17. oktober: Tur til Frederiksborg Slot ved Dagmar Kristensen

Det blev en fin tur i det smukke renæssanceslot, som Christian 4. byggede i begyndelsen af 1600-tallet med vores bekendte guide Dagmar Kristensen.

Den 6. november: Billedaften

Det blev som sædvanlig en dejlig aften med gensyn med rejsen v.hj.a. film og billeder, som nogle af deltagerne bidrog med.

Den 14. november: Foredrag om ”Nordsjællandsk landsbyliv på vrangen” ved Carsten Hess

Det blev en fin aften, hvor Carsten Hess kunne fortælle om bl. a. 1700-tallets smugkroer, slagsmål, nabostridigheder, uægte børn og ulovlige brændevinsfremstilling på baggrund af de bevarede retsprotokoller fra Nordsjælland.

Den 1. december: Reception for Årsskriftet

Som sædvanlig sluttede året af med udgivelsen af endnu et flot Årsskrift, og traditionen tro var salen fyldt til bristepunktet.

Tak

Til sidst vil jeg gerne sige en stor tak til arrangementsudvalget for det store arbejde, det er at sammensætte et flot og alsidigt program, til rejseudvalget for et stort arbejde med at få lavet en hel uges rejseprogram og til hele bestyrelsen, der foruden bestyrelsesarbejdet også laver alt det praktiske arbejde med at sørge for kaffe og kage og alt, hvad I ellers bidrager med for at få foreningen til at køre.

Desuden vil jeg også takke alle jer frivillige, der er med i registreringsarbejdet, og jer som tilbyder at hjælpe, når vi indkalder til nogle ekstra opgaver. Det betyder meget for os.

Endelig vil jeg takke alle medlemmer, der så trofast støtter op om alle arrangementer, det er jo det vigtigste af det hele. Jeg håber, at I stadig synes, at det er hyggeligt at mødes her i vores lokale, selvom vi ofte må sidde tæt.