1. Valg af dirigent

  Elin. Konstaterede at der var lovligt indkaldt.

  1. Bestyrelsens beretning ved Finn

  Lægges ud på hjemmesiden. Beretningen ligger i forlængelse af referatet.

  Takkede for stor opbakning. Manglende kontingentindbetalinger, nok pga. der ikke var lagt girokort i Smånyt.

  Årshjulet gør det nemt at klare arbejdet.

  Nævnte derpå de forskellige arbejdsgrupper og deres opgaver:

  Registrings/arbejdsgruppen (også menige medlemmer uden for bestyrelsen), arrangementsgr., Årsskriftsgr., praktisk vedligehold, rejseudvalg, hjemmeside, arkæologi, Smånyt, lokalarkiv, museums- og arkivudv., skoletjenesten, kontakt til kommunen og Kroppedal og de to andre historiske foreninger, kontakt til sponsorer, kaffegruppen, svenskeslaget.

  Herefter gennemgik Finn 2018’s ture og arrangementer med billeder, incl. mesterskabsprisuddelingen.

  Finn sluttede sin beretning med historien om Smeden fra Ledøje og det gevær, vi har fået.

  1. Foreningens regnskab

  Niels Henrik gennemgik regnskabet for foreningen og for Bog- og Museumsfonden.

  Regnskabet blev godkendt.

  1. Indkomne forslag.

  Ingen.

  1. Fastsættelse af kontingent, herunder budget

  Niels Henrik gennemgik budgettet. Kontingentet forbliver uændret. Godkendt.

  1. Valg til bestyrelsen

  Line Ludvigsen, Bent Thygesen, Knud Larsen og Hans Bindslev blev alle genvalgt.

  1. Valg af to suppleanter

  Hannah Rank og Hannelore From blev genvalgt.

  1. Valg af to revisorer

  Ebbe Engmark og Birgit Kragh Larsen blev genvalgt.

  1. Valg af revisorsuppleant

  Normann Frederiksen, ikke til stede, men har ønsket opstilling, blev genvalgt.

  1. Kommende aktiviteter

  Line gennemgik resten af dette års arrangementer og ture. Foredrag om Det kgl. Kapels historie d.4.4, tur til Vestre Kirkegård d.30.4, fælles tur til Risby Vikingelandsby d.14.5 kl.13.30, tur til Bagsværd Fortet d.14.5 kl.19, aftenvandring på Absalonstien d. 23.5, svenskeslaget d. 26.5, sommertur d. 15.6, rejseaften i aug., tur i Dan Turells fodspor d.4.9, rejse til Gotland i uge 37, tur til Mindelunden 8.10, tur til Frimurerlogen d.1.11, tur til Politimuseet d.16.11, billedaften i nov. Og endelig reception for Årsskriftet d. 6.12.

  Hjælpere til forårets arrangementer kunne skrive sig på seddel på døren.

  Svend fortalte lidt om næste års rejse til Det romerske Tyskland.

   

   

  1. Evt.

   

  Bent Ravn fortalte, at han altid glædede sig til at læse Årsskriftet. Fremlagde en idé om at fortælle om Edelgave set fra arbejdernes synsvinkel.

  Et medlem fortalte om, at Pensionisternes Venner annoncerer gratis deres aktiviteter i Frederiksborg Amtsavis. Opfordrede Historisk Forening til at gøre det samme.

  Finn takkede og afsluttede generalforsamlingen. Efter en kort pause var der foredrag om kalkmalerier som oplæg til årets sommertur.

   

  Referent: Line

  Beretning. Historisk Forening 2018

  Af Line Ludvigsen

   

  Ny bestyrelse

  På generalforsamlingen den 10.3.2018 blev der sammensat en ny bestyrelse, idet den tidligere formand, Anni Agerskov, og den tidligere næstformand, Inga Nielsen, havde ønsket at stoppe deres arbejde i bestyrelsen. De havde begge tjent foreningen særdeles godt i mange år.

  Heldigvis ville Anni fortsætte sit arbejde med registrering, skoletjeneste, rejseudvalg og korrektur. Inga lovede også foreløbig at fortsætte sit meget omfattende arbejde med Årsskriftet, og med skoletjenesten og opgaver i forbindelse med udgivelsen af Smånyt mm.

  Den nye bestyrelse kom til at bestå af Finn Sølvbjerg Hansen som formand, Line Ludvigsen som næstformand og sekretær, Niels Henrik som kasserer, Knud Larsen, Hans Bindslev, Svend Waltenburg og Bent Thygesen. Hannah Rank og Hannelore From blev valgt som suppleanter.

  Men det var vigtigt for bestyrelsen, at vi enedes om, at vi alle fremover påtog os så mange af de nødvendige opgaver som muligt, og at vi også fik inddraget flere af vores menige medlemmer til opgaver i forbindelse med vores arrangementer i huset, kagebagning, borddækning, kaffebrygning, opvask, og til hovedrengøring o.l. Til en af de tunge formandsopgaver, kontakter ud af huset til kommunens andre historiske foreninger og til Kroppedal meldte Knud Larsen sig, ligesom han også tog arbejdet med foreningens hjemmeside. Desuden ville vi fremover nøje overveje, hvilke opgaver og tiltag som foreningen skulle foretage.

  Ture og arrangementer

  Der har også i dette år været et godt og bredt udbud af ture og arrangementer. Vi har haft foredragsaftener om ”Danmarks børn”, hvor en gammel kending Mette Gundel fortalte om børns vilkår, rettigheder og pligter fra 1600 til 1900. Jens Peter Smørum kom og fortalte om sin berømte farfar, folketingsmand og minister Jens Smørum, barnefødt i Smørumnedre. Efter generalforsamlingen hørte vi om Rudolph Tegner som oplæg til årets sommertur. Senere på foråret fik vi også et foredrag om sommerturens andet mål, nemlig Nivaagaard Teglværk. I efteråret har vi haft foredrag om ”40, fed og førstegangsfødende” af morsomme og meget vidende Nina Søndergaard, om ”Fængselsskibene i London” af Niels Bjørn Hansen, som en opfølger på hans tidligere fortælling om sørøverne på kongens bud, kaperne. I et samarbejde med Stenløse og Ølstykke Historiske Foreninger afholdtes et arrangement på Ølstykke Bibliotek i oktober, hvor Lotte Sparrevohn fra Kroppedal Museum fortalte om de spændende arkæologiske fund i Værebro Ådal.

  Vi har igen i år haft gode og spændende ture ud af huset. ”Stop slaveri” var en meget interessant udstilling på Arbejdermuseet, der udover at fortælle om slaveri i fortiden, ikke mindst om vores engagement på De Vestindiske Øer, også satte fokus på slaveri i dag. Efter rundvisningen nød vi kaffe og kiksekage, som i de gode gamle dage, i museets kaffestue. I april var vi på en spændende rundvisning i det nye Carlsberg område – det afsluttedes selvfølgelig med en øl! I efteråret gik turen til Musikmuseet i det gamle Danmarks Radio i Rosenørns Allé.

  Årets sommertur gik som nævnt til Nivaagaard Teglværk, hvor vi så den imponerende ringovn. Frokosten indtog vi på Lagunen i Nivaa Havn, det var meget lækkert! Dagens andet besøg var Rudoph Tegners meget spændende museum og statuepark ved Dronningmølle. Den usædvanlig dejlige danske sommer var jo allerede begyndt, så det gav også denne dags oplevelser en ekstra dimension. 40 medlemmer deltog i turen.

  I september havde vi en meget vellykkede rejse til Danelagen i Nordengland.

  Egedal for Alle

  Søndag den 18. marts blev der afholdt Egedal for Alle, hvor virksomheder og foreninger i kommunen kunne fortælle om deres virke i små stande. Historisk Forening havde fået tildelt et fjernt hjørne sammen med kommunens andre historiske foreninger. Vi havde en lille konkurrence med at gætte gamle genstandes brug, og fik da også uddelt et par præmier til de heldige. På vores efterfølgende evaluering besluttede vi dog, at udbyttet for foreningen var for lille til et sådan arrangement, og at vi derfor ikke ønsker at deltage fremover.

  Svenskeslaget

  Igen i år afholdtes der et stort arrangement bag Kulturhuset i Smørum, hvor omdrejningspunktet var krigene mellem Danmark og Sverige i 1600-tallet. Det var en herlig sommerdag (27.5.) med godt vejr og rigtig mange besøgende. Vores forening fortalte historien om smørumbøndernes overfald på ti svenske krigere, fremvisning af en kopi af mindestenen, fortælling om baggrunden for krigene og overfaldet (herunder en lille spørgekonkurrence for børnene), fremstilling af vafler bagt som i perioden over bål og af prangerpunge, hvori man fx kunne lægge den mønt, som man kunne få slået i en anden bod. Desuden havde vi fremvisning af våben og redskaber fra perioden. I salen var kro-vægbillederne, der bl.a. beskriver episoden med overfaldet, i lighed med sidste år ophængt.

  Vi har efter en del overvejelser i bestyrelsen besluttet at deltage igen i 2019, dog med visse begrænsninger, der gør arbejdet og især forberedelserne mindre.

  Besøg i Smørum gamle Skole

  Hver den første søndag i måneden holder skolen åbent. Her bydes man gerne på en kop kaffe og får tilbudt en rundvisning i museets udstillinger med fortællinger om husets og egnens historie. Vi lægger også gerne op til andre aktiviteter, fx at skrive med pen og blæk, hvis der er børn med. Der kan også læse i gamle ugeblade eller i nogle af foreningens udgivelser. Vi fortæller også gerne om gode gåture ud til andre spændende historiske steder i kommunen, fx til Smørholmen og Gyngehøj ved Edelgave. Åbent hus annonceres både i Frederiksborg Amtsavis og på Facebook, ligesom vi også har haft annonce i Ledøje-Smørum Måløv Avis. Gæster kommer også gerne ind på deres søndagstur forbi huset. Stor er som regel overraskelsen over husets mange fine udstillinger.

  Året har ikke budt på så mange skolebesøg, men det er stadig et af vores tilbud.

  Registrerings- og arbejdsgruppen

  Hver anden uge mødes ca. 10 til arbejdet med registrering og udstillinger. Vi har fået taget hul på det omfattende arbejde med at restaurere et af krobillederne under kyndig vejledning af Anne Marie Teuber. Første opgave hermed er at skrabe bagsiden ren. Det foregår med skalpeller og er meget tidskrævende, men en lille gruppe er kommet rigtig godt i gang. Senere skal maleriet renses med sodsvampe og monteres. Det er en opgave, der kommer til at strække sig langt ind over 2019.

  Vores registreringsprogram, Regin, med hvilket vi i de sidste mange år har beskrevet vores mange genstande i en database under Kulturarv Styrelsen, er nu blev erstattet af et nyt mere tidssvarende program, Sara. Knud Larsen og to mere skal på kursus i 2019 og skal derefter påtage sig opgaven at lære os andre brugen af det nye værktøj.

  Nye udstillinger

  Vi har et godt samarbejde med Arkivet og Slægtshistorisk Forening, som vi jo deler hus med. Arkivet har længe haft et stigende behov for mere arbejdsplads og har derfor ytret ønske om at få det lokale, som i den senere år har huset vores 70’er/drenge-værelse.

  For at imødekomme dette ønske har arbejds- og registreringsgruppen i efteråret påbegyndt en større omrokering og renovering af vores udstillinger. 70’er/drenge-værelset overlever, men nu blot i det daværende kvinderum og kombineret med et lillesøsterværelse, der dog beskriver en langt tidligere periode. I indgangen bliver der opstillet dele af udstillingen i kvinderummet, nemlig vaskekonen med hendes remedier. Montrerne med arkæologi mm rykker ind i salen, hvor de store, gamle og utidssvarende montrer nedlægges.

  Det er selvfølgelig et større arbejde, der derfor også kommer til at strække sig over længere tid. Etableringen af et nyt ventilationsanlæg i huset vil også sinke arbejdet noget. Men vi er sikre på, at det vil komme til at tage sig rigtig godt ud. Når det hele står klar, vil vi selvfølgelig invitere vores medlemmer til en indvielse.

  Andre tiltag

  Fire medlemmer af bestyrelsen deltog i april 2018 i Dansk Lokalhistorisk Forenings årsmøde, der blev afholdt i Ribe. Igen var det med et godt og givtigt udbytte. Emnet var Befæstningsværker i Danmark i nyere tid. Herunder fra Vestvolden, Københavns befæstning og til Anden Verdenskrig, Atlantvolden. Ideer fra årsmødet kommer til at præge nogle af 2019’s arrangementer i vores forening.

  Skilteudvalget under Rolf Kjær Hansen og Inga Nielsen har været i gang med nye skilte til Absalon Stien i Hove, og Rolf står bag udarbejdelse af nye skilte ved Ormehøj og Lemmingehøj. De er finansieret af Golfklubben.

  Anlægget, der muliggør god fremvisning af billeder o.l. samt ordentlig lyd til vores foredrag, trænger til en opdatering. Vi har derfor indhentet nogle tilbud hos Oticon, der leverede anlægget i sin tid. Da det er en større udskrivning, ansøgte bestyrelsen kommunen om støtte hertil. Vi har modtaget 5000 kr. og resten afskriver vi med 6000 kr. om året de næste fem år.