§ 1

Foreningens navn: Ledøje-Smørum Historisk Forening.

§ 2

Foreningens hjemsted: Ledøje og Smørum Sogne i Egedal Kommune.

§ 3

Foreningens formål er: i samarbejde med Ledøje-Smørum Lokalarkiv, Egedal Arkiver og Museum samt Kroppedal Museum: 1. at udbrede og fastholde kendskabet til egnens historie samt øge for- ståelsen for historien generelt – fra oldtid og til nutid, 2. at bevare de historiske minder, som de ligger i det åbne landskab samt indsamle, registrere og opbevare genstande m.m. og gøre det tilgængeligt for historikere og andre interesserede.

§ 4

Som medlem kan optages enhver, der er interesseret.

§ 5

 1. Foreningen ledes af en blandt medlemmer valgt bestyrelse beståen-de af 7 medlemmer.
 2. Bestyrelsen fører protokol og medlemsliste.
 3. Bestyrelsen, der er valgt med 3 medlemmer i lige årstal og 4 medlemmer i ulige årstal, konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
 4. Regnskabet revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer, valgt for 1 år ad gangen.
 5. Endvidere vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter samt 1 revisorsuppleant.
 6. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og revideres af foreningens revisorer. Det reviderede regnskab fremsendes med indkaldelsen til foreningens ordinære generalforsamling.
 7. Formand alene eller næstformand og kasserer i forening tegner foreningen.

§ 6

Stemmeberettiget og valgbar er ethvert medlem af foreningen, der ikke er i kontingentrestance.

§ 7

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og den indvarsles skriftligt til medlemmerne mindst 14 dage forud.
 3. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år
  3. Foreningens regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af suppleanter, revisorer og revisorsuppleant
  8. Kommende aktiviteter
  9. Eventuelt
 4. Forslag til generalforsamlingen skal være et bestyrelsesmedlem i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 5. Generalforsamlingens dirigent vælges af medlemmerne.
 6. Medlemskontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
 7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller 1/4 af medlemmerne begærer det. Indvarsling som for ordinær generalforsamling.

§ 8

Vedtægtsændringer kan kun ske på en ordinær generalforsamling og opnås ved 2/3 af de fremmødte stemmer. Forslag til vedtægtsændring skal fremgå af den udsendte dagsorden.

§ 9

 1. Foreningens opløsning kan kun finde sted, når den er vedtaget på 2 på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger af mindst ¾ af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.
 2. I tilfælde af foreningens opløsning skal bestyrelsen indkalde til en forhandling, hvori repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og Kroppedal Museum er inviteret, for at forsøge at videreføre foreningen under andre former. Hvis dette ikke lader sig gøre, skal man sørge for, at alle foreningens ejendele deponeres på et sted, som kan godkendes af Kroppedal Museum, medmindre evt. givere har taget forbehold for anden anvendelse. Genoprettes foreningen senere, overta-ger den straks de deponerede sager.
 3. Som endelig mulighed overlades det Kulturarvstyrelsen at træffe afgørelse om evt. samlingers anbringelse.
 4. Foreningens formue: Ved foreningens opløsning båndlægges foreningens formue i 5 år eller til foreningen er genoprettet. Er foreningen ikke genoprettet efter 5 år, stilles foreningens formue til rådighed for anden frivillig kulturel aktivitet i Ledøje-Smørum efter kommunalbestyrelsens skøn.

Godkendt på generalforsamlingen den 31. januar 1998
Godkendt med ændringer på generalforsamling d. 17. marts 2001.
Godkendt med ændringer på generalforsamling d. 8. marts 2003.
Godkendt med ændringer på generalforsamling d. 12. marts 2011.

Vedtægter Historisk Forening Ledøje-Smørum PDF
Hvis du vil gemme vedtægterne på din computer eller udskrive dem,
så klik på ovenstående “Vedtægter Historisk Forening Ledøje-Smørum PDF”
Så åbnes vedtægerne i din browser. Herfra kan ud udskrive dem eller gemme dem. I Firefox ligger ikonerne til dette oppe i højre hjørne. Hvis du har sat din browser til at åbne i Acrobat, ligger det også oppe i højre hjørne.