Ledøje-Smørum Historisk Forening afholdt sin årlige generalforsamlingen lørdag den 2. marts 2024 i Smørum Kulturhus – salen.

Her er en lille reportage fra generalforsamlingen i tekst, lyd og billeder:

Som noget nyt kunne medlemmerne inden generalforsamlingen fortælle (frivilligt), om de ville deltage. Det skete på foreningens hjemmeside. En pæn del af de fremmødte havde gjort dette. Det gav bestyrelsen en bedre mulighed for at tilrettelægge afviklingen af generalforsamlingen.

Medens medlemmerne indfandt sig, blev der kørt en informationsserie på det store lærred om Historisk Forening. Hvis du ikke nåede at se den, kan du se den på hjemmesiden her (klik).

Der var sat kaffe og kage frem på bordene til medlemmerne.

Formanden Finn Sølvbjerg Hansen indledte generalforsamlingen med at byde velkommen.

Du kan høre hans ord ved at klikke på trekanten herunder:

Formand Finn Sølvbjerg Hansens velkomst.

Derefter valgtes Normann Frederiksen til dirigent.
Han konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt efter vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.
Han styrede generalforsamlingen i god ro og orden.

Bestyrelsen havde besluttet, at beretningen blev aflagt i 3 dele.
Formanden Finn Sølvbjerg Hansen holdt første del.

Han fortalte blandt andet om foredraget om Egedal manden, foredrag om Venslevrøverne, salgsudstilling ved arrangementer. Du kan høre
hans del af beretningen herunder:

Formand Finn Sølvbjerg Hansens del af beretningen.

Derefter fortsatte næsteformand Line Ludvigsen beretningen og fortalte blandet andet om, besøg af ROMU, Åbent hus søndage, Skolebesøg, QR-koder og Årsskrift.

Du kan høre hendes del af beretningen herunder:

Næstformand Line Ludvigsens del af beretningen.

Carsten Skovbro afsluttede i del af beretningen med blandt andet at fortælle om Visionsgruppen, en ny vision, Års-plan og -hjul, ideer til nye måder at gøre tingene på.

Du kan høre hans del af beretningen herunder:

Carsten Skovbros del af beretningen.

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

Kassereren Niels Henrik Rank gennemgik regnskabet for den forløbne periode. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Kassereren fremlagde derefter et budget for den kommende periode, som generalforsamlingen tog til efterretning. Budgettet indeholdt ingen kontingentforhøjelse, så det er fortsat 225 kr. for enkelt medlem og 325 kr. for ægtepar.

Der var ingen indkomne forslag.

Derefter blev følgende valgt til bestyrelsen:
Finn Sølvbjerg Hansen, Niels Henrik Rank, Bent Thygesen og Annelise Mark Pejtersen.
Der blev valgt 2 suppleanter:
Ingrid Bay og Hans Bindslev
Bestyrelsen består herefter af følgende:
Finn Sølvbjerg Hansen, Niels Henrik Rank, Bent Tygesen, Annelise Mark Pejtersen, Line Ludvigsen, Knud Larsen og Carsten Skovbro.
Samt 2 suppleanter:
Ingrid Bay og Hans Bindslev.
Der var genvalg af 2 revisorer: Ebbe Engmark og Birgit Kragh Larsen.
Som revisorsuppleant blev valgt Normann Frederiksen.

Under Eventuelt fortalte formanden Finn Sølvbjerg Hansen, at han stopper som formand af helbredsmæssige årsager. Han takkede for sin tid som formand. Line Ludvigsen takkede Finn for sin indsats og han modtag en gave og blomster.
Line takkede også Hannah Rank for hendes meget lange tid i bestyrelsen og hendes store arbejde for foreningen. Hun modtog også en gave og blomster.

Line Ludvigsen oplyste, at bestyrelsen har besluttet, at ny formand bliver Carsten Skovbro.


Georg Strong takkede formandskabet Finn og Line for deres store arbejde for foreningen. De siger tit tak til andre, men får ikke så tit en tak. Han fremhævede deres optimisme og parathed til at påtaget sig opgaver. Han overrakte en hoptimist til hver af dem som tak.

Der blev afholdt en lille konkurrence om et sølvsmykke (som foreningen sælger).

Derefter kunne dirigenten afslutte en vellykket generalforsamling med fint fremmøde.

Efter en kort pause holdt museumsinspektør Anders Knudsen fra Stevnsfortet et meget interessant foredrag om dette.

Historisk Forening vil besøge Stevnsfortet på foreningens sommertur 12. maj 2024.

Lidt flere billeder fra generalforsamlingen:


Opdateret 03-03-2024